مشاوره تلفني سربازي مشاوره تلفني سربازي .

مشاوره تلفني سربازي

بدون كارت هوشمند پايان خدمت چگونه مجوز خروج بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

چگونه و چه شرايطي بدون كارت هوشمند پايان خدمت چگونه مجوز خروج بگيريم؟

بدون كارت هوشمند پايان خدمت چگونه مجوز خروج بگيريم؟ شايد اين سوال خيلي از مشمولان سرزي شد كه ما اين مطلب به آن پرداخته ايم. به احتمال خيلي زياد اكثر شما ميدانيد كه براي خارج شدن از كشور يد كارت پايان خدمت يا كارت معافيت از سرزي داشت. يعني فرد براي خروج يد ۲ سال خدمت سرزي را انجام داده شد. وگرنه تنها يافت بليط نميتوان از كشور خارج شد. بدون كارت هوشمند پايان خدمت چگونه مجوز خروج بگيريم؟ اين سوال ذهن عده اي از مشمولان را به خود مشغول كرده است كه جواب آن را ذكر خواهيم كرد. شرايط مختلفي براي گرفتن پاسپورت بدون كارت پايان خدمت وجود دارد كه ادامه به آنها اشاره مي كنيم:

همه افراد ميتوانند قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگي تنها گرفتن بليط هواپيما به خارج از كشور سفر كنند.

چه شرايطي لازم است مشمول بدون كارت پايان خدمت بتواند پاسپورت بگيرد؟

 • دفترچه آماده به خدمت فرد مشمول مهر غيبت نداشته شد.
 • از لحاظ تحصيلي وضعيت مشخصي داشته شد.
 • ميزان وثيقه اي كه لازم است را پرداخت كرده شد.
 • و شرايط ديگر

براي چه سفرهايي افراد مشمول مي توانند بدون داشتن كارت پايان خدمت گذرنامه موقت يافت كنند؟

 • سفرهاي علمي
 • سفرهاي نيمه علمي
 • سفرهاي غيرعلمي
 • سفرهاي زيارتي
 • سفرهاي مطالعاتي

ميزان گذاشتن وثيقه براي اين سفرها چگونه است؟

 • سفرهاي علمي: ۵ ميليون تومان
 • سفرهاي نيمه علمي: ۸ ميليون تومان
 • سفرهاي غير علمي: ۱۵ ميليون تومان
 • سفرهاي زيارتي: ۵۰۰ هزار تومان و دادن تعهد براي ضمانت
 • سفرهاي مطالعاتي: ۵ ميليون تومان

سرزها نيز براي خروج از كشور يد از يگان مربوطه مجوز بگيرند. صورتي كه فرد ريخي كه ييد شده به كشور زنگردد وثيقه گذاشته شده اختيار دولت قرار مي گيرد. اگر فرد ريخ تعيين شده به كشور زگردد يد به صورت حضوري خود شخص برود و صورت ييد عكس و گذرنامه وثيقه مربوطه را پس بگيرد. اگر فرد به موقع به كشور برگردد و خود را به سازمان نظام وظيفه معرفي نكند به مدت ۶ ماه يك سال نميتواند براي ر مجدد از كشور خارج شود. فردي كه بيشتر از ۱۸ سال سن دارد از مشمولان خدمت محسوب مي شود و صورتي كه ترك تحصيل كرده شد به مدت يكسال فرصت دارد تكليف سرزي خود را مشخص كند. پيشنهاد مي كنيم رابطه پاسخ اين سوال كه بدون كارت هوشمند پايان خدمت چگونه مجوز خروج بگيريم؟ مشاورين مركز مشاوره آويژه تماس بر قرار كنيد.


بيشتر بخوانيد: پروژه كسري خدمت سرزي


همه افراد برهه اي از زندگي خود مشكلاتي زمينه نظام وظيفه روبرو مي شوند. قطعاً هنگام روبرو شدن اين مشكل سعي خواهيد كرد كه بهترين تصميم را حيطه ي خروج از كشور اتخاذ كنيد. كارشناسان مركز مشاوره آويژه نيز نظر دارند كه راهنمايي شما اين زمينه بتوانيد از تمامي ظرفيت هاي خود براي مشكلات ن استفاده كنيد. اين شرايط قطعا ضرورت همفكري اهميت پيدا مي كند. مشاوران و كارشناسان مركز مشاوره آويژه مي توانند موقعيت هاي مربوط به نظام وظيفه به كمك شما بيايند و اطلاعات جامعي را زمينه خروج از كشور اختيار شما عزيزان بگذارند.

از جمله خدماتي كه شما مي توانيد مركز مشاوره آويژه داشته شيد مديريت مسائل و مشكلات ن است كه اين حيطه آن دست و پنجه نرم مي كنيد. سپس رويكردهاي حل مسئله محور به شما كمك مي كنيم كه به ترتيب اولويت هاي خواسته هاي خود مشكلات روبرو شده و آنها را چاره جويي كنيد. اگر مسائل مربوط به خروج از كشور ناشي از مشكلات حساس تر و مهم تري بود سعي خواهيم كرد كه آنها را به شيوه هاي مختلف ارزيابي كنيم و رسيدن به راه حل هايي مطمئن تصميم بهتري براي مشكلات خود بگيريد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

بدون كارت هوشمند پايان خدمت چگونه مجوز خروج بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۰:۴۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

آخرين فرصت پرداخت جريمه مشمولين غايب اعلام شد

5 / 5 ( 1 vote )

پرداخت جريمه مشمولين غايب از تسهيلاتي است كه نظام وظيفه به افراد غايب داده است. خدمت سرزي مخصوص افرادي است كه به سن مشموليت رسيده اند. برخي از افراد مشمول يافت معافيت هاي موقت سرزي را به خير انداخته اند. به همين منظور از سن ۱۸ سالگي ۵۰ سالگي را سن مشموليت ناميده اند. تعدادي از مشمولين به خاطر اينكه از سرزي اطلاع ندارند، دير اقدام كرده و دچار غيبت ميشوند. افراد غايب از يكسري تسهيلات جامعه برخوردار نميشوند كه پايين به آنها اشاره كرده ايم:

 • فرد غايب نميتواند موسسات دولتي استخدام شود.
 • فرصت براي ادامه تحصيل را از دست مي دهد.
 • امكان خارج شدن از كشور را ندارد.
 • مشمول غايب حق كانديد شدن را ندارد.
 • از نك ها حق يافت وام را نداشته و نميتواند شركتي را به ثبت برساند.

رئيس سازمان نظام وظيفه اعلام كرد: پرداخت جريمه مشمولين غايب براي افرادي كه بيش از ۸ سال غيبت دارند از سال ۹۴ شروع شده و پايان سال ۹۷ خاتمه ميابد. همچنين به دليل آنكه تعداد افراد غايب زياد شده و تعداد نيروهاي مسلح كم شده، طرح پرداخت جريمه مشمولين غايب حذف شده است. او ادامه سخنان خود گفت: افرادي كه پايان فروردين ۹۸ براي معافيت اين طرح مدارك خود را تكميل كردند پايان امسال يد جريمه نقدي و اقساطي را بپردازند. وي به مشمولان غايب تذكر داد كه خيلي سريع تكليف غيبت خود را مشخص كنند وگرنه محروميت هاي بيشتري رو به رو ميشوند.

بنابراين راه ديگري براي مشمولين وجود ندارد، جزء اينكه ۲ سال خدمت سرزي را بگذرانند. فرد مشمول غايب ميتواند ارائه مدارك مربوطه به پليس +۱۰ مبلغ جريمه را واريز كرده و كارت معافيت يافت كند. دانشجوياني كه از تحصيل انصراف داده اند چنانچه از مدت انصراف آنها به مدت ۸ سال گذشته شد پايان امسال فرصت دارند كه وضعيت خريد خدمت سرزي خود را روشن كنند. سرزان فراري كه از آخرين فرارشان به مدت ۸ سال گذشته شد پرداخت جريمه خدمت سرزي ميتوانند معاف شده و كارت معافيت بگيرند.

ميزان جريمه خريد خدمت سرزي مشمولان غايب به صورت ذيل ميشد:

 • متقاضيان مك تحصيلي زير ديپلم: ۱۰ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي ديپلم: ۱۵ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي فوق ديپلم: ۲۰ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي ليسانس: ۲۵ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي فوق ليسانس : ۳۰ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي دكتري پزشكي: ۳۵ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي دكتري غير پزشكي: ۴۰ ميليون تومان
 • متقاضيان مك تحصيلي دكتري تخصصي: ۵۰ ميليون تومان

اطلاعات مورد پرداخت جريمه مشمولين غايب ميان جايي كه هستيم و جايي كه مي خواهيم آنجا برويم مانند يك پل عمل مي كند و ما را به اهداف خود نزديك تر مي كند. اگر ما اطلاعات جامعي حيطه نظام وظيفه داشته شيم قطعاً مي توانيم كارهايي را كه انجام مي دهيم به طرز موثري كارايي آن را افزايش دهيم. اگر ما بتوانيم تصميمات ستي حيطه پرداخت جريمه مشمولين غايب بگيريم. مطمئناً زمان و تلاش لازم براي دسيابي به اهداف خود را به طور چشمگيري كاهش خواهيم داد. وقتي شما مي خواهيد تصميماتي بگيريد يد به آن به عنوان يك نقشه نگاه كنيد و ملاحظه كنيد كه چه مقدار رسيدن به هدف خود موفق بوده ايد.

براي گرفتن تصميمات صحيح حيطه نظام وظيفه يد شما بدانيد كه حال حاضر انجام چه كارهاي ضروري است و يد اولويت داشته شيد. بدين منظور مركز مشاوره آويژه داشتن كارشناسان محبوب نظام وظيفه سعي كرده است كه اصطلاحات جامع و كاملي را اختيار شما قرار دهد. گردآوري اين مطالب سعي شده است كه نيازهاي شما نظر گرفته شود و شما مطالعه آنها بتوانيد به پاسخ پرسش هاي خود برسيد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

آخرين فرصت پرداخت جريمه مشمولين غايب اعلام شد

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۷:۵۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايط استفاده از امكان تعجيل در خدمت سربازي مشمولان چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

شرايط استفاده از امكان تعجيل خدمت سرزي مشمولان

امكان تعجيل خدمت سرزي مشمولان از جمله تسهيلاتي است كه نظام وظيفه براي افراد مشمول وضع كرده است. جوانان ذكور ايراني كه به سن ۱۸ سالگي ميرسند گاهي اوغات ميخواهند كه زودتر از ريخ اعزام به سرزي به خدمت بروند. بنابراين هر فرد مشمولي كه شرايط تعجيل خدمت را دارد مي تواند بنا به خاسته خود از آن استفاده كند. سازمان نظام وظيفه اعلام كرد: امكان تعجيل خدمت سرزي مشمولان براي ماه هاي بهمن و اسفند هست. كه ما قصد داريم اين مقاله به تعجيل خدمت سرزي مشمولان بپردازيم.

شرايط استفاده از امكان تعجيل خدمت سرزي مشمولان

 • مشمولاني كه قصد دارند براي تعجيل خدمت اقدام كنند نيد غيبت داشته شند.
 • مشمولان تنها يكر ميتوانند براي تعجيل خدمت خواست كنند.
 • افراد مشمول ميتوانند هر مك تحصيلي كه دارند براي تعجيل خدمت اقدام كنند.
 • مشمولاني كه سن اعزام به خدمت هستند، ميتوانند از تعجيل خدمت استفاده كنند.

برخي از مشمولين به دليل آنكه مي خواهند هرچه زودتر از ترس سرزي راحت شوند براي خواست تعجيل خدمت اقدام ميكنند. همه جوانان به هر صورت يد دوره سرزي را بگذرانند مگر اينكه شرايط معافيت هاي سرزي را داشته شند و از خدمت معاف شوند. افراد متقاضي كه قصد خواست تعجيل خدمت را دارند قبل از رسيدن به سن مشموليت به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه كرده و براي تعجيل خدمت فرم پر ميكنند. افرادي كه داراي برگه آماده به خدمت هستند مي توانند براي اعزام ماه هاي بهمن و اسفند به پليس +۱۰ مراجعه كنند و خواست خود را به ثبت برسانند. همچنين افراد مشمولي يكسال مهلت براي روشن كردن تكليف سرزي دارند و دوست دارند كه زودتر به سرزي بروند، به دفاتر ذكر شده مراجعه كرده و براي خواست تعجيل خدمت اقدام ميكنند.

اگر مشمولان خدمت سرزي، به موقع وضعيت سرزي خود را روشن نكنند، از برخي تسهيلات محروم مي شوند. توجه به شدت يافتن محروميت ها بهتر است هرچه زودتر مشمولان غايب تكليف سرزي خود را سال ۹۸ روشن كنند. مراحل تعجيل خدمت سرزي به صورت ذيل مي شد:

 • ابتدا فرد متقاضي به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه ميكند.
 • اين مرحله فرم هاي مربوط به خواست تعجيل خدمت را پر ميكند.
 • مدارك لازم را به كاربر پليس +۱۰ تحويل ميدهد.
 • پس از ثبت خواست سازمان نظام وظيفه خواست وي را بررسي ميكند.
 • فرد مشمول پس از گذشت يك هفته به پليس +۱۰ رجوع كرده و از نتيجه خواست خود مطمئن ميشود.

مركز مشاوره آويژه سعي شده است كه هر مسئله مورد نظام وظيفه به صورت منحصر به فرد برخورد شود. اين شيوه تصميم گيري مورد تعجيل خدمت سرزي بسيار كارساز بوده است. هر چند اين روش نيز محدوديت هاي خاص خود را دارد. گاهي اوقات شما زمينه نظام وظيفه مشكلات ساده اي داريد؛ اما ممكن است مواقع ديگر مشكل شما حادتر شد كه نياز به همفكري فردي آشنا اين حوزه داريد. چنين وضعيتي يك مشاور خوب به افراد كمك خواهد كرد كه پس از تلفيق علايق و امكانات و فرصت هايش بهترين تصميم را زمينه تعجيل خدمت سرزي بگيريد.

بدين ترتيب قطعاً فرصت هاي طلائي زندگي خود را اين زمينه از دست نخواهيد داد. كارشناسان ما مركز مشاوره آويژه به اين نتيجه رسيده اند كه هر چه مشكل فرد موارد مربوط به تعجيل خدمت سرزي پيچيده تر و حادتر شد، فرد كمتر مي تواند به تنهايي از پس آن بربيايد. البته يد توجه داشته شيد كه پيچيده تر شدن معضلات و مشكلات شما نمي توان توقع داشت كه اين مسائل مدت كوه يكي دو روز حل و فصل شوند و به تركيبي از چندين مهارت و مطالعه و چندين جلسه مشاوره نياز است نيج مناسبي به دست آيد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

شرايط استفاده از امكان تعجيل خدمت سرزي مشمولان چگونه است؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۳:۳۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانين پذيرش مشمولين متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه ها چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

مقررات پذيرش مشمولين متقاضي ادامه تحصيل دانشگاه ها

پذيرش مشمولين متقاضي ادامه تحصيل دانشگاه ها از ديگر تسهيلات نظام وظيفه ميشد. پسران ذكور ايراني ميخواهند بدانند كه چگونه بدون آزمون ورودي به دانشگاه وارد شوند و چگونه آزمون وارد دانشگاه شوند؟ همه افراد مشمولي كه دانشگاه قبول شده اند ميتوانند مقطع لاتر ادامه تحصيل بدهند به شرطي كه فاقد غيبت شند. همچنين مورد قبولي افراد دانشگاه هاي بدون آزمون و آزمون ميتوان گفت كه اگر مشمولان پس از فارغ التحصيلي غيبت نخورده شند، ادامه تحصيل مقاطع لاتر مشكلي برايشان ندارد.

خدمت سرزي امري مقدس براي افرادي است كه به سن مشموليت رسيده اند. بيشتر مشمولين براي رهايي از سرزي به دنل معافيت هايي چون: معافيت تحصيلي ميگردند. واقع معافيت تحصيلي نوعي از معافيت هاي موقت ميشد كه فرد يافت آن مدت خدمت سرزي را به خير مي اندازد. پذيرش مشمولين متقاضي ادامه تحصيل دانشگاه ها يكي از مواردي است كه هر ساله مخاطن زيادي دارد. اما براي آنكه مشمول بتواند راحت تر مراحل ادامه تحصيلي دانشگاه را طي كند يد اطلاعات كافي اين ره را بدست آورد.

متقاضياني كه دانشگاه قبول شده اند اگر قبل از اينكه ثبت نام كنند وارد غيبت شوند يستي به پليس +۱۰ رجوع كرده و تكليف سرزي خود را مشخص كنند. اما آنها ميتوانند حداكثر يكر مهلت خدمت سرزي را تمديد كرده و چه دانشگاه هاي آزمون و بدون آزمون ادامه تحصيل داده و بدون غيبت وارد دانشگاه ميشوند. سپس بعد از فارغ التحصيلي براي اعزام به خدمت سرزي اقدام كنند. اين متقاضيان پس از ثبت نام دانشگاه، برگه ثبت نام را به پليس +۱۰ برده و سپس گواهي معافيت تحصيلي يافت ميكند به تحصيل خود دانشگاه ادامه دهد.

افرادي كه هر يك از دانشگاه هاي بدون كنكور قبول شده اند. چنانچه دانشگاه هايي كه مورد ييد وزارت علوم مانند: دانشگاه هاي آزاد، علمي وكاربردي و غيره قبول شده شند معافيت تحصيلي به آنها تعلق مي گيرد. اين را هم بدانيد كه براي سازمان نظام وظيفه مهم نيست كه دانشگاه هاي بدون كنكور و كنكور قبول شده شيد. به علت آنكه هر ساله تغييراتي نظام وظيفه انجام ميشود و آگاهي از قوانين خدمت بسيار ضروري است. شما عزيزان ميتوانيد براي دستيابي به اطلاعات مورد نظر خود ره پذيرش مشمولين متقاضي ادامه تحصيل دانشگاه ها مشاوره نظام وظيفه آويژه .

ست است كه مشكلات نظام وظيفه را مي شود كارشناسان مجرب ميان گذاشت. اما يافت مشاوره مورد برخي از مشكلات حوزه معافيت تحصيلي بسيار ضروري تر است و يافتن راه حل براي آنها نياز به خدمات حرفه اي تري دارد. هنگامي كه حس كرديد مورد مسائل نظام وظيفه به كمك نياز داريد حتما مشاوراني را انتخاب كنيد كه دانش، مهارت، صلاحيت علمي و حرفه اي كافي براي حل مشكل شما را داشته شند. كارشناسان مركز مشاوره آويژه نيز تلاش مي كنند توجه به موقعيت و مشكلات شما زمينه معافيت تحصيلي اولا برآوردي واقعي از نيازها و مشكلات شما داشته شند و دوماً شما را بهترين راه و روش به نتيجه دلخواه شما برسانند.

زماني كه شما مسائل مربوط به معافيت تحصيلي به مشكل برميخوريد هدف ما تعيين تكليف و تحميل كردن يك راه حل خاص به شما نيست بلكه هدف ما مركز مشاوره آويژه اين است كه شما را زمينه اي كه به دسر افده ايد آموزش دهند و راهنمايي كنند. از نظر ما بهترين راهكارها زماني بدست مي آيد كه مراجعان بتوانند اطلاعات جامعي مورد مشكل خود بدست آورند. اين حين آنها مي توانند ديد جامع تري از مشكلات خود بدست آورند و نتيجه تصميم آنها از روي آمادگي خواهد بود. سخن آخر اينكه ما سايت خود سعي كرده ايم اطلاعات مفيدي مورد مشكلات شما گردآوري كنيم. شما مي توانيد آنها را جهت آگاهي بيشتر مطالعه كنيد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

قوانين پذيرش مشمولين متقاضي ادامه تحصيل دانشگاه ها چگونه است؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۴۹:۴۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت تاريخ اعزام چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت از سوي سازمان نظام وظيفه براي افرادي صورت گرفته كه شرايط و ضوابط اين تسهيلات را دارا شند. هر جواني كه به سن مشموليت مي رسد يد تكليف خدمت سرزي خود را مشخص كنند. عده اي از مشمولين امكان تمديد و تعجيل خدمت را دارند ولي يد ابتدا از شرايط آن آگاه شند. برخي از مشمولان نمي خواهند كه ۲۱ ماه از عمر خود را پادگان بگذرانند به همين دليل به دنل آنند كه ريخ اعزام به سرزي را به تعويق بيندازند. بر عكس برخي دوست دارند كه هر چه زودتر خدمت سرزي را انجام دهند. افراد مشمولي كه تمايل دارند زودتر از ريخي كه برگه آماده به خدمت آمده تكليف خود را مشخص كنند، مي توانند ۲۰ روز قبل از ريخ اعزام به سرزي به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه كرده و خواست خود را به ثبت برسانند.

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت از مواردي است كه افراد به خواسته هاي خود مي رسند. خواست تمديد و تعجيل خدمت فقط يكر وجود دارد و افراد مشمول ارائه مدارك مربوطه به پليس +۱۰ از اين تسهيلات بهره مند مي شوند.

شرايط ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت

 • اين تسهيلات براي مشمولاني كه فاقد غيبت هستند، ميشد.
 • مشمولاني كه مك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم دارند مي توانند يك ماه اعزام به سرزي را تمديد و تعجيل كنند.
 • مشمولاني كه داراي مك فوق ديپلم و لاتر هستند از ۲ ماه تمديد و تعجيل سرزي بهره ميبرند.
 • افراد مشمولي كه الان از تسهيلات تمديد و تعجيل خدمت استفاده نكرده اند ميتوانند يك ماه قبل از ريخ اعزام به سرزي به پليس +۱۰ رجوع و براي خواست تمديد و تعجيل اقدام كنند.
 • مشمولاني كه بنا به تشخيص شوراي پزشكي به دليل بيماري نميتوانند فعاليت هاي دوره سرزي را انجام دهند ۲ ماه خدمت سرزي برايشان به خير مي افتد.
 • صورت از دست دادن يكي از بستگان جه يك مشمول مانند: پ، ما، همسر و فرزند خدمت سرزي ۲ ماه به تعويق مي افتد.
 • افرادي كه اثر بروز بلاياي طبيعي مانند: سيل، زلزله و … خود يا يكي از بستگان جه يك دچار آسيب شده از يك ماه شش ماه سرزي به خير مي افتد.

اين افراد ميتوانند روز اعزام به خدمت سرزي به پليس +۱۰ مراجعه كنند و خواست تمديد خدمت را كنند.


بيشتر بخوانيد: پروژه كسري خدمت سرزي


هميشه وقتي مسائل نظام وظيفه مواجه ميشويد. اصولا دچار اين ترديد ميشويد كه واقعا چه زماني براي انتخاب ست مناسب خواهد بود؟ آيا بهتر است تصميمات خود زمينه تمديد و تعجيل خدمت را هم اكنون اتخاذ كنيم يا بهتر است آنها را فعلا به تعويق بيندازم. اين سوالات قطعا ترديد هاي بزرگي را براي ذهن شما ايجاد خواهد كرد. از نظر مشاوران مركز مشاوره آويژه بهتر است از ديدگاه افراد تجربه حيطه نظام وظيفه حتما بهره گيري شود.

مسئوليت تصميم گيري هاي مهم مواقع خطير زندگي اهميت والايي دارد. حتي گاهي ما از پذيرش مسئوليت اين تصميمات واهمه داريم. كارشناسان ما مركز مشاوره آويژه به شما كمك خواهند كرد كه زمينه ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت تصميمات دقيق تري داشته شيد خدايي ناكرده از عواقب آن پشيمان نشويد. يد توجه داشته شيد كه انتخاب كردن يك گزينه انجام دادن آن بسيار متفاوت است. حتي ممكن است گاهي انتخاب شما ست شد ولي روش رسيدن به آن گزينه صحيح نشد به همين دليل به شما پيشنهاد ميكنيم كه از تجربيات كارشناسان ما مركز مشاوره آويژه استفاده كنيد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت ريخ اعزام چگونه است؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۹:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت تاريخ اعزام چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت از سوي سازمان نظام وظيفه براي افرادي صورت گرفته كه شرايط و ضوابط اين تسهيلات را دارا شند. هر جواني كه به سن مشموليت مي رسد يد تكليف خدمت سرزي خود را مشخص كنند. عده اي از مشمولين امكان تمديد و تعجيل خدمت را دارند ولي يد ابتدا از شرايط آن آگاه شند. برخي از مشمولان نمي خواهند كه ۲۱ ماه از عمر خود را پادگان بگذرانند به همين دليل به دنل آنند كه ريخ اعزام به سرزي را به تعويق بيندازند. بر عكس برخي دوست دارند كه هر چه زودتر خدمت سرزي را انجام دهند. افراد مشمولي كه تمايل دارند زودتر از ريخي كه برگه آماده به خدمت آمده تكليف خود را مشخص كنند، مي توانند ۲۰ روز قبل از ريخ اعزام به سرزي به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه كرده و خواست خود را به ثبت برسانند.

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت از مواردي است كه افراد به خواسته هاي خود مي رسند. خواست تمديد و تعجيل خدمت فقط يكر وجود دارد و افراد مشمول ارائه مدارك مربوطه به پليس +۱۰ از اين تسهيلات بهره مند مي شوند.

شرايط ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت

 • اين تسهيلات براي مشمولاني كه فاقد غيبت هستند، ميشد.
 • مشمولاني كه مك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم دارند مي توانند يك ماه اعزام به سرزي را تمديد و تعجيل كنند.
 • مشمولاني كه داراي مك فوق ديپلم و لاتر هستند از ۲ ماه تمديد و تعجيل سرزي بهره ميبرند.
 • افراد مشمولي كه الان از تسهيلات تمديد و تعجيل خدمت استفاده نكرده اند ميتوانند يك ماه قبل از ريخ اعزام به سرزي به پليس +۱۰ رجوع و براي خواست تمديد و تعجيل اقدام كنند.
 • مشمولاني كه بنا به تشخيص شوراي پزشكي به دليل بيماري نميتوانند فعاليت هاي دوره سرزي را انجام دهند ۲ ماه خدمت سرزي برايشان به خير مي افتد.
 • صورت از دست دادن يكي از بستگان جه يك مشمول مانند: پ، ما، همسر و فرزند خدمت سرزي ۲ ماه به تعويق مي افتد.
 • افرادي كه اثر بروز بلاياي طبيعي مانند: سيل، زلزله و … خود يا يكي از بستگان جه يك دچار آسيب شده از يك ماه شش ماه سرزي به خير مي افتد.

اين افراد ميتوانند روز اعزام به خدمت سرزي به پليس +۱۰ مراجعه كنند و خواست تمديد خدمت را كنند.


بيشتر بخوانيد: پروژه كسري خدمت سرزي


هميشه وقتي مسائل نظام وظيفه مواجه ميشويد. اصولا دچار اين ترديد ميشويد كه واقعا چه زماني براي انتخاب ست مناسب خواهد بود؟ آيا بهتر است تصميمات خود زمينه تمديد و تعجيل خدمت را هم اكنون اتخاذ كنيم يا بهتر است آنها را فعلا به تعويق بيندازم. اين سوالات قطعا ترديد هاي بزرگي را براي ذهن شما ايجاد خواهد كرد. از نظر مشاوران مركز مشاوره آويژه بهتر است از ديدگاه افراد تجربه حيطه نظام وظيفه حتما بهره گيري شود.

مسئوليت تصميم گيري هاي مهم مواقع خطير زندگي اهميت والايي دارد. حتي گاهي ما از پذيرش مسئوليت اين تصميمات واهمه داريم. كارشناسان ما مركز مشاوره آويژه به شما كمك خواهند كرد كه زمينه ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت تصميمات دقيق تري داشته شيد خدايي ناكرده از عواقب آن پشيمان نشويد. يد توجه داشته شيد كه انتخاب كردن يك گزينه انجام دادن آن بسيار متفاوت است. حتي ممكن است گاهي انتخاب شما ست شد ولي روش رسيدن به آن گزينه صحيح نشد به همين دليل به شما پيشنهاد ميكنيم كه از تجربيات كارشناسان ما مركز مشاوره آويژه استفاده كنيد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

ارائه تسهيلات به مشمولان متقاضي تمديد و تعجيل خدمت ريخ اعزام چگونه است؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۰:۰۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

طرح جريمه اصناف براي بكارگيري مشمولين غايب

5 / 5 ( 1 vote )

جريمه اصناف براي بكارگيري مشمولين غايب يكي موضوعاتي است كه براي سازمان ها ضروري است افراد غايب را به استخدام خود نياورند. مشكلي كه براي همه جوانان مشمول به يك كابوس بدل شده است خدمت سرزي ميشد. كه بيشتر افراد را نگران كرده و به دنل راه هايي براي خلاص شدن از سرزي ميگردند. عده اي نيز بدست آوردن اطلاعات بيشتر مورد سرزي از امريه ها استفاده ميكنند سابقه كار براي خود پس از پايان خدمت فراهم كنند. برخي گرفتن كسري هاي خدمت از طول خدمت سرزي آنها كاسته ميشود و گاهي اوغات منجر به معافيت ميشود. اشخاصي نيز يافت معافيت موقت خدمت سرزي را به تعويق ميندازند.

جوانان براي اينكه مشمول غايب محسوب نشوند يد سر موعود تعيين شده تكليف خود را مشخص كنند زير به چند گروه از مشمولان غايب پرداخته ايم:

 • مشمولاني كه به سن ۱۸ سالگي كامل ميرسند چنانچه وضعيت مشموليت خود را تعيين نكنند، مشمول غايب شناخته ميشوند.
 • افرادي كه محل تعيين شده براي اعزام به خدمت سرزي حاضر نشوند مشمول غايب محسوب ميشوند.
 • فرد مشمولي كه پس از انصراف از تحصيل و ترك تحصيل وضعيت سرزي خود را روشن نكند غايب به شمار ميرود.
 • همچنين سرزاني كه معافيت موقت يافت كرده اند اگر از مدت معافيت تمام شده و فرد براي خدمت اقدام نكند غايب است.

صورتي كه اداره اي اين افراد غايب را به كار گيرد بنا به قانون جريمه اصناف براي بكارگيري مشمولين غايب جريمه هايي را نظر ميگيرند. مشمولين غايب از برخي تسهيلات اجتماعي كه بيان ميكنيم محروم ميشوند: عدم يافت هر گونه وام از سيسات نكي، انتخات مجلس حق كانديد شدن را ندارند، فرد غايب نميتواند پروانه كسب براي ثبت شركت را يافت كند و همچنين اگر وضعيت اعزام به خدمت خود را روشن نكند نميتواند سيسات دولتي استخدام شود.

صورتي كه كارگاه ها، مغازه ها، شركت ها و اصناف دولتي مشمولان غايب را استخدام و به كار گيرند يد جريمه هايي را پرداخت كنند. كه اين جريمه ها بنا به كارگيري تعداد سرزان غايب ميشد. به ازاي به كارگيري يكي از افراد غايب يد خرج سالانه يك سرز را بدهد و صورت به كارگيري ۲ و ۳ مشمول غايب هزينه سالانه ۲ و ۳ سرز را يد پرداخت كند. شما عزيزان ميتوانيد صورت داشتن هرگونه سوالي ره جريمه اصناف براي بكارگيري مشمولين غايب، اين مركز راهنمايي يافت كنيد.

واضح است كه تصميم گيري حوزه جريمه اصناف براي بكارگيري مشمولين غايب ميتواند تعاريف متفاوتي را شامل شود. اصولا زماني كه شما موضوعات نظام وظيفه سر و كار داريد سعي خواهيد كرد تصميماتي را اتخاذ كنيد كه حداكثر منافع و يا حداقل هزينه ممكن را به شما تحميل نمايد. قطعا زماني هم كه شما مورد مسائل مربوط به مشمولين غايب فرصت تصميم گيري پيدا ميكنيد چالش هايي رو به رو خواهيد شد.

مديريت مسائل نظام وظيفه ابزاري است كه به شما اين امكان را ميدهد كه بتوانيد بهترين گزينه و انتخاب را متناسب حال و هواي موقعيت خود اتخاذ كنيد. اما به صورت كلي پر واضح است كه هر يك از اين زمينه ها به دانش و تجربه خاص نيازمند هستيد. كارشناسان مركز مشاوره آويژه كنار شما هستند بتوانند راه حل هاي مناسبي كه نيازهاي شما هماهنگ است را بيابيد. زيرا نيك ميدانيم زماني كه شما به مسائل نظام وظيفه مواجه شديد بي ترديد بسياري از گزينه هاي گوناگون مواجه خواهيد شد كه عموما تصميم گيري را به تنهايي دشوار خواهد كرد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

طرح جريمه اصناف براي بكارگيري مشمولين غايب

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۹:۳۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

فرايند خروج از كشور مشمولان چقدر زمان ميبرد؟

5 / 5 ( 1 vote )

فرايند خروج از كشور مشمولان قوانين و مقررات خاصي دارد. فرد براي آنكه بتواند از كشور خارج شود يد كارت پايان خدمت يا كارت معافيت داشته شد غير اين صورت نميتواند به خارج از كشور برود. به همين دليل موظف به گذراندن دوره خدمت سرزي است. خدمت سرزي براي بيشتر جوانان به صورت يك كابوس آمده است اما اگر قصد خروج از كشور را داريد بدون داشتن كارت معافيت و پايان خدمت امكان پذير نيست. بنابراين به ناچار يد دوران سرزي را پشت سر بگذرانيد.

فرايند خروج از كشور مشمولان كار ساده اي نيست و مشمول يد از يكسري شرايط خاصي برخوردار شد كه پايين به آنها اشاره شده است:

 • نداشتن غيبت از مهمترين شرايط خروج از كشور ميشد.
 • فرد براي آنكه بتواند از كشور خارج شود يد معافيت تحصيلي داشته شد.
 • فرد مشمول يد از نظر مالي توانايي اين را داشته شد كه يك وثيقه براي خروج از كشور بگذارد. وثيقه براي سفرهاي مختلف فرق ميكند.

افرادي كه شرايط لا را داشته شند ميتوانند براي خروج از كشور اقدام كنند. به دليل آنكه افراد زيادي سالانه به خارج از كشور ميروند سازمان نظام وظيفه قوانين را سخت كرده است. سفرهاي بسياري وجود دارد كه مشمولان به خارج از كشور ميروند زير انواع سفرها را آورده ايم:

 • سفرهاي سياحتي
 • سفرهاي علمي
 • سفرهايي براي مان بيماري
 • سفرهاي زيارتي
 • سفرهاي مطالعاتي
 • سفرهاي ورزشي
 • و سفرهاي ديگري كه فرد يد اطلاعات كافي داشته شد و شرايط و ضوابط هر يك را بداند براي خروج از كشور اقدام كند.

فرايند خروج از كشور مشمولان علاوه بر شرايط و قوانيني كه يد رعايت شود. مراحلي دارد كه يد طي شود فرد بتواند از كشور خارج شود. به همين منظور ما اين مراحل را زير آورده به ستي انجام دهيد.

اولين گام به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه ميكنيد كد ۵ رقمي سخا را يافت كنيد، سپس اطلاعات فردي خود و نوع معافيت را ثبت ميكنيد و مرحله آخر پس از مشخص شدن وثيقه مورد نظر براي خروج از كشور مبلغ لازم را پرداخت ميكنيد. مجوز خروج از كشور را يافت كنيد.

ميزان وثيقه خروج از كشور براي سفرهاي گوناگون به صورت ذيل ميشد:

 • براي سفرهاي علمي: ۸۰ ميليون ريال
 • براي سفرهاي سياحتي: ۱۵۰ ميليون ريال
 • براي سفرهاي ورزشي: ۱۵۰ ميليون ريال
 • براي سفرهاي مان بيماري: به گذاشتن وثيقه احتياجي نيست.
 • براي سفرهاي زيارتي: ۳۰ ميليون ريال
 • براي سفرهاي مطالعاتي: ۱۵۰ ميليون ريال

اگر شما به دنل اين هستيد كه مسائل مربوط به فرايند خروج از كشور مشمولان را به راحتي حل و فصل كنيد و بدون هيچ زحمتي راه حل هاي مناسبي پيدا كنيد. يد بگوييم كه حيطه نظام وظيفه هيچ راهكار برق آسا و معجزه گري وجود ندارد. حوزه نظام وظيفه تعاريف مختلفي از معافيت تحصيلي وجود دارد. شايد محافل غير تخصصي راهكارهايي براي اين مسائل ايراد شود كه منطبق واقعيات اين موضوع نشد.

به همين دليل تكيه كردن بر اين ها، نتيجه خوبي براي شما بر نخواهد داشت. بهتر است مورد مسائل مربوط به نظام وظيفه اطلاعات جامعي را گردآوري كنيد و مبناي تصميمات خود را بر روي آنها متمركز كنيد. امروزه مهمترين عاملي كه ميتوان بر اساس آن كمترين زمان به بهترين و موثرترين نيج رسيد، استفاده از داده هاي فضاي مجازي و واقعي موضوع مربوطه است. كه اين امر عث ميشود چندين منبع اطلاعاتي مورد موضوع مورد نظرن آگاهي كسب كنيد و بدين نحو ضريب اشتهات شما تصميم گيري ها به لحاظ لايي كاهش پيدا كند. مركز مشاوره آويژه نيز قرار دادن مطالب كاربردي و مفيد سعي كرده است اين حيطه به شما عزيزان كمكي كرده شد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

فرايند خروج از كشور مشمولان چق زمان ميبرد؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۵:۰۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ضوابط و قوانين معافيت سربازي قهرمانان ورزشي چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

شرايط معافيت سرزي قهرمانان ورزشي چگونه است؟

ضوابط و قوانين معافيت سرزي قهرمانان ورزشي يكي ديگر از تسهيلات نظام وظيفه براي افراد مشمول است. ورزشكاران يكي از اقشار جامعه هستند كه بيشتر از افراد ديگر به خارج از كشور ميروند به همين دليل به دنل راه هاي براي يافت معافيت هستند. افراد ورزشكار ميتوانند براي يافت معافيت موقت و معافيت دائم اقدام كنند. ورزشكاراني كه سطح ليگ برتر و جهاني مقام كسب كرده اند ميتوانند از خدمت معاف شوند. دوره سرزي براي هر جواني كه به سن مشموليت ميرسد دوره خاصي است مخصوصا براي ورزشكاران چرا كه اگر به خدمت نرفته شند نميتوانند به خارج از كشور بروند. اين نوع معافيت از انواع معافيت هاي موارد خاص ميشد كه ورزشكاران يافت اين معافيت ميتوانند به صورت حرفه اي ورزش را ادامه دهند. همانطور براي يافت معافيت ها شرايط خاصي وجود دارد براي اين نوع معافيت نيز شرايطي لازم است. كه ادامه به آن پرداخته ايم.

طبق ضوابط و قوانين معافيت سرزي قهرمانان ورزشي افراد زير از خدمت سرزي معاف هستند:

 • افراد ورزشكاري كه رتبه اول سوم زي هاي المپيك را آورده اند از خدمت سرزي معاف مي شوند.
 • به افرادي كه مسابقه هاي جهاني و آسيايي رتبه كسب كرده اند معافيت تعلق ميگيرد. صورتي كه وزارت ورزش و جوانان ييد كرده شد.
 • اشخاصي كه مقام اول سوم را مسابقات جهاني فوتل، واليل و بسكتل آورده اند از سرزي معاف ميشوند.

فرزندان قهرماني كه رشته هاي پارالمپيك رشته هاي ورزشي تير و كمان، بسكتل و ساير رشته هاي ورزشي مقام اول و دوم و سوم را كسب كرده اند ييد وزارت ورزش و جوانان ميتوانند از خدمت سرزي معاف شوند. اين نوع معافيت به يكي از فرزندان تعلق ميگيرد و چنانچه ورزشكار مقام هاي متعدد پارالمپيك را كسب كرده شد ساير فرزندان نمي توانند از معافيت سرزي استفاده كنند و معاف شوند. اما عده اي از افراد اطلاعات دقيقي ره ضوابط و قوانين معافيت سرزي قهرمانان ورزشي ندارند براي همين پيشنهاد ما به شما مشاوره نظام وظيفه آويژه ميشد كه به صورت تلفني و آنلاين پاسخگوي شما ميشند.

اعزام به خدمت ورزشكاران مشمول چگونه به تعويق انداخته ميشود:

 • ورزشكاران مشمولي كه تيم ملي عضو هستند سن ۳۰ سالگي ميتوانند خدمت سرزي را به تعويق بيندازند و از معافيت موقت استفاده كنند.
 • افراد ورزشكاري كه ليگ برتر ميشند سن ۲۸ سالگي ميتوانند سرزي را به خير بيندازند.

يكي از روش هاي كسب آگاهي مورد معافيت سرزي بهره گيري از اطلاعات حوزه نظام وظيفه است. استفاده از معافيت سرزي براي افرادي است كه به هر دليلي يافتن راه حل موضوع نظام وظيفه به مشكل برخورده اند. بيشتر اوقات مشكلات آنق دشوار و لاعلاج نيست؛ شايد بيشتر مواقع اين مسائل قابل ك شند و كمي صبر و مل بتوان راهكارهاي خوي براي آن تعبيه كرد. حل مشكلات حوزه نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه بيشتر به ظرفيت هاي وني افراد تكيه مي كند راه حل هاي خارج از حيطه كنترل مراجعان پيدا كند.

ما معتقديم اينگونه مي توان بهترين راهكارها را براي معافيت سرزي مطرح كرد. از طرفي موضوعات حيطه نظام وظيفه زماني بهتر مي توانند كمترين زمان حل و فصل گردند كه نگاهي بي طرفانه كالبدشكافي و بررسي شوند. البته ما مركز مشاوره آويژه معتقديم هيچكس به اندازه شما به مشكلات خودن حيطه نظام وظيفه آگاه نيست. بدين لحاظ اكثر تمركز مركز مشاوره آويژه و مطالب آن روي حيطه آگاهي بخشي و توانمندسازي خود شماست.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

ضوابط و قوانين معافيت سرزي قهرمانان ورزشي چگونه است؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۶:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مقررات تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت چگونه است؟

مقررات تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت و معافيت تحصيلي از مواردي است كه نظام وظيفه براي مشمولين قرار داده سرزي را به تعويق بيندازند. سرزي دوراني است كه ذهن بيشتر پسران را به خود مشغول كرده است كه همواره به دنل يافت معافيت ميگردند. هر جواني كه به سن مشموليت ميرسد يد تكليف اعزام به سرزي خود را مشخص كند غير اين صورت غيبت خورده و از برخي تسهيلات جامعه برخوردار نميشود. همچنين حق استفاده از ساير معافيت ها را ندارد. معافيت تحصيلي يكي از انواع معافيت هاست كه دانش آموزان و دانشجويان به هنگام مسه و دانشگاه براي ادامه تحصيل خدمت سرزي را خير ميندازند.

طبق قانون نظام وظيفه مشمولان غايب حق شركت آزمون هاي ورودي دانشگاه ها را ندارند. افرادي كه معافيت تحصيلي يافت ميكنند ميتوانند از كشور خارج شوند. اين مورد يكي از مزاياي يافت معافيت تحصيلي است. دانشجوياني كه قصد دارند مقطع كارشناسي و لاتر قبول شوند يستي به يكي از مراكز پليس +۱۰ مراجعه كرده و براي گرفتن معافيت تحصيلي اقدام كنند. معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يكر صا ميشود. طبق مقررات تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت، دانشجويان مشمولي كه از ريخ ترك تحصيل و انصراف آنها از تحصيل يك سال ميگذرد يد وضعيت خدمت سرزي خود را روشن كنند وارد غيبت نشوند.


بيشتر بخوانيد: پروژه كسري خدمت سرزي


ميزان استفاده از معافيت تحصيلي به صورت زير ميشد:

 • دانشجويان مقطع كارداني: به مدت ۵/۲ سال ميتوانند از معافيت تحصيلي بهره ببرند.
 • دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته: به مدت ۳ سال حق استفاده از معافيت تحصيلي را دارند.
 • دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته: ۳ سال ميتوانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند.
 • دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته: به مدت ۵ سال از معافيت تحصيلي برخوردار ميشوند.
 • دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته: ۶ سال معافيت به سر ميبرند.
 • دانشجويان مقطع دكتري پزشكي پيوسته: به مدت ۸ سال از معافيت هاي تحصيلي بهره ميبرند.
 • دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي: ۶ سال از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند.

افراد مشمولي كه دانشگاه قبول شده اند براي يافت معافيت تحصيلي يد همراه مدارك مربوطه به پليس +۱۰ مراجعه كنند و ساير مراحل اداري را انجام دهند. بيشتر دانشجويان اطلاعات دقيقي ره اينكه چه زماني براي معافيت اقدام كنند ندارند، به همين دليل غيبت ميخورند. ما به شما پيشنهاد ميكنيم براي آنكه از مقررات تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت و كليه اطلاعات ديگر خبر شويد از مشاوره نظام وظيفه مركز تلفني آويژه راهنمايي هاي لازم را يافت كنيد.

اگر شما به دنل اين هستيد كه مسائل مربوط به معافيت تحصيلي را به راحتي حل و فصل كنيد و بدون هيچ زحمتي راه حل هاي مناسبي پيدا كنيد. يد بگوييم كه حيطه نظام وظيفه هيچ راهكار برق آسا و معجزه گري وجود ندارد. حوزه نظام وظيفه تعاريف مختلفي از معافيت تحصيلي وجود دارد. شايد محافل غير تخصصي راهكارهايي براي اين مسائل ايراد شود كه منطبق واقعيات اين موضوع نشد. به همين دليل تكيه كردن بر اين ها، نتيجه خوبي براي شما بر نخواهد داشت.

بهتر است مورد مسائل مربوط به مقررات تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت اطلاعات جامعي را گردآوري كنيد و مبناي تصميمات خود را بر روي آنها متمركز كنيد. امروزه مهمترين عاملي كه ميتوان بر اساس آن كمترين زمان به بهترين و موثرترين نيج رسيد، استفاده از داده هاي فضاي مجازي و واقعي موضوع مربوطه است. كه اين امر عث ميشود چندين منبع اطلاعاتي مورد موضوع مورد نظرن آگاهي كسب كنيد و بدين نحو ضريب اشتهات شما تصميم گيري ها به لحاظ لايي كاهش پيدا كند. مركز مشاوره آويژه نيز قرار دادن مطالب كاربردي و مفيد سعي كرده است اين حيطه به شما عزيزان كمكي كرده شد.

خدمات مشاوره نظام وظيفه آويژه:

كسري خدمت: صورت داشتن يكسري شرايط مي توانيد از كسري خدمت استفاده نماييد. كسري خدمت سرزي شامل:

 • كسري فرزندان ايثارگران و رزمندگان
 • كسري خدمت جبهه پ
 • كسري خدمت مناطق بد آب و هوا
 • كسري بسيج
 • كسري خدمت نخبگان
 • كسري خدمت مهلين
 • پروژه هاي كسري خدمت مي شد.

مشمولان خدمت سرزي مي توانند داشتن شرايط از انواع كسري خدمت استفاده كنند.

انواع معافيت هاي سرزي: معافيت هاي نظام وظيفه شامل:

 • معافيت تحصيلي
 • معافيت پزشكي
 • معافيت كفالت
 • معافيت ايثارگري
 • معافيت موقت
 • معافيت دائم
 • معاف از رزم
 • و غيره مي شد.

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • قوانين نظام وظيفه خدمت سرزي:

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

مقررات تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت چيست؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۹:۲۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)